I. Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na zboží, prosíme aby jste neprováděli žádné neodborné zásahy - z důvodu platnosti reklamace.

Vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Podmínky odstoupení od smlouvy

Odešlete email s následujícím textem (na naši emailovou adresu): „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ……….., číslo objednávky……………. a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis.

Zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou vráceny zpět odesílateli.

Tato garance se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží, vyjma dopravného a manipulačních poplatků, zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží nebo jinak po domluvě.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Kupující má právo odstoupit od objednávky bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat závaznou objednávku před expedicí zboží v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, atd.

Kupující - koncový zákazník - nemůže, podle odstavce 7 zákona č. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění a zboží nebylo koupena na IČO.
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele - výroba na zakázku nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.


Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.

II. Reklamační řád

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

Povinnosti prodávajícího

O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží.

Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.

Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

O uplatnění reklamace je prodávají povinen vydat potvrzení (reklamační list).

Způsob vyřízení reklamace

Vady zboží a služeb se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo požadovat její včasné, řádné a bezplatné odstranění. Pouze v případě, že nebyla věc použita, může kupující požadovat její výměnu, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při vadě neodstanitelné, která brání řádnému užívání věci, jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci.

Reklamaci je možno podat těmito způsoby:

Odešlete email s následujícím textem (na naši emailovou adresu): „Chci reklamovat zboží ze dne…………….., číslo objednávky…………. a požaduji opravu nebo výměnu zboží (prosím uveďte název zboží a popis závady)." Datum a podpis.

Kupující je povinen:

Dodat reklamované zboží na tu servisní adresu, kterou mu sdělí pracovník společnosti provozující elektronický obchod.

Prokázat, že zboží zakoupil v internetovém obchodu společnosti, nejlépe přiloženým dokladem o vlastnictví zboží (k rychlejšímu průběhu reklamace nám také pomůže číslo nebo datum internetové objednávky)

Uvést vyplněný reklamační formulář s výstižným popisem závad zboží, případně také návrhem na řešení reklamace.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě (ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít).

V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

Poškozením zboží při manipulaci.

Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

Používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.

Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.