Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Společnost ProfiTech CZ, s.r.o. se sídlem v Chrudimi, Dr. Janského 710, Chrudim 2, 537 01, IČO: 27479145, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21434 /dále jen prodávající/ vydává v souladu s ustanovením § 273 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen “Obchodní zákoník”), tyto obchodní podmínky.

2. Obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy při prodeji zboží mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery ( dále jen “ kupující” ), uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen “ Obchodní zákoník “).

II. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy aplikací elektronického obchodu

1. Kupní smlouvu je možné uzavřít prostřednictvím systému aplikace elektronického obchodu. Pro vstup a výstup ze systému aplikace elektronického obchodu může kupující využít identifikační heslo při registraci. Kupující je povinen dbát o to, aby se žádná jiná osoba s identifikačním heslem neseznámila, ani nesmí identifikační heslo jiné osobě sdělit.

IIa. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Získané osobní údaje v žádném případě nemohou být poskytnuty třetím stranám.

2. Prodávající udržuje systém aplikace elektronického obchodu pro příjem objednávek v elektronické podobě v nepřetržitém provozu. O plánovaných odstaveních systému bude prodávající včas informovat.

3. Elektronická forma objednávky a potvrzení objednávky ze systému aplikace elektronického obchodu jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

V případě, že si kupující objedná zboží, které není skladem, prodávající nemůže s kupujícím dohodnout datum dodání.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující uvedeným způsobem akceptuje údaje v objednávkovém formuláři. Tím okamžikem je sjednána i kupní cena.

4. V případech, kdy prodávající elektronickou objednávku zruší nebo dojde-li k poruše systému aplikace elektronického obchodu, je kupující oprávněn objednat zboží znovu běžnou (nikoli elektronickou)cestou. Prodávající je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení učiní prodávající zpravidla zprávou prostřednictvím elektronické pošty.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

2. Prodávající je povinen kupujícímu zboží dodat, předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívaní zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží. Prodávající je v případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky oprávněn zadržet dodávky dalšího zboží, a to i v případech již dříve akceptovaných objednávek.

Za okamžik zaplacení se považuje okamžik, ke kterému je částka připsaná ve prospěch prodávajícího na jeho účet nebo je prodávajícímu předána kupujícím či třetí osobou.

IV. Splnění kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje splnit povinnosti vyplývající z kupní smlouvy ve sjednaném termínu a v rozsahu předmětu plnění.

2. Ze strany prodávajícího bude smlouva splněna okamžikem dodání zboží dle předmětu smlouvy kupujícímu.

Ze strany kupujícího bude smlouva splněna zaplacením celkové kupní ceny dle předmětu smlouvy. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením celé kupní ceny.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s těmito náležitostmi:

  • číslo faktury, obchodní firma, sídlo nebo místo podnikání, IČ, DIČ, prodávajícího i kupujícího (je-li firma).
  • označení zboží ( druh, množství )
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení, datum splatnosti, forma úhrady
  • označení peněžního ústavu a číslo úctu, na který je kupující povinen kupní cenu uhradit
  • výše kupní ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH, částku celkem, částku k úhrade, výše nákladů na dopravu zboží a nákladů spojených s uvedením zboží do provozu bez DPH, sazbu DPH, výši DPH, částku celkem
  • podpis a razítko prodávajícího

2. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel 3 dne po dodání zboží kupujícímu.

3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu nejpozději v den dodání zboží. Prodávající je oprávněn prodloužit dobu splatnosti kupní ceny. Prodávající tak činí údajem uvedeným na faktuře a označeným jako den splatnosti kupní ceny či tomuto odpovídajícím údajem. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením peněžité pohledávky z titulu kupní ceny či smluvní pokuty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu a pokud není stanoveno jinak , náklady spojené s uvedením zboží do provozu. Tyto náklady jsou v rámci faktury vyúčtovány samostatně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

4. V případě, že bude sjednáno zálohově zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.

5. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na úcet prodávajícího nebo úhrada příslušné částky v hotovosti v pobočce prodávajícího.

VI. Porušení smluvních povinností a jeho následky

1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklém neplacením kupní ceny.

2. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu do 15 dnů ode dne splatnosti faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody vzniklém neplacením kupní ceny.

3. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží.

4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tímto vznikne.

VII. Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte zboží.