ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ProfiTech, s.r.o., IČ 27479145, se sídlem Dr. Janského 710, Chrudim, PSČ 537 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 27514 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.staveza.sk informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Rozsah zpracování osobních údajů

- Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Účel zpracování

- Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

- Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Doba zpracování osobních údajů

- Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

- Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese objednavky@staveza.sk.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Prostřednictvím našich webových stránek nás nelze kontaktovat. Vždy musíte využít Vaše emailové rozhraní a kontaktovat nás na naší emailové adrese objednavky@staveza.sk, nebo prostřednictvím tel. čísla +420 774 727 444.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

2. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete:

a) Vaše jméno a příjmení, titul

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) datum narození,

f) telefonní číslo,

g) faxové číslo,

h) e-mailová adresa,

i) bankovní spojení, nebo

j) v případě uzavření smlouvy, Váš podpis,

používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. vyřizování Vašich objednávek, předsmluvní vyjednávání, plnění vyplývající z uzavřených kupních smluv, vyřízení reklamací a vyřízení uplatněných práv z vadného plnění. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. K zasílání obchodních sdělení a obchodních příležitostí v návaznosti na náš předchozí obchodní styk, od Vás udělení souhlasu nepotřebujeme, neboť Váš souhlas vyplývá z našeho předchozího obchodního styku. V případě zasílání obchodních informací nad rámec našeho obchodního styku bude od Vás e-mailem vyžádán Váš souhlas.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na objednavky@staveza.sk nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům (externím spolupracovníkům), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

a) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

b) externí advokátní kanceláři;

c) externímu daňovému poradci;

d) auditorovi.

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese objednavky@staveza.sk.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.